Széman & Varga Könyvelő Iroda

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Melyek kiterjednek a Széman & Varga Kft. által nyújtott szolgáltatásokra, rendezik a felek között létrejött szerződés megkötésének rendjét, a szolgáltatás tartalmának és műszaki feltételeinek meghatározásának, továbbá a szerződés módosításának és megszűnésének eseteit. A Szolgáltató a Megrendelő számára a külön az alábbi formák valamelyikében létrehozandó szerződésben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja.

  1. Keretszerződés és az ahhoz kapcsolódóan nyújtott szolgáltatások,
  2. Egyedi szerződés és a kapcsolódó megrendelés alapján nyújtott szolgáltatások tartós, folyamatos jogviszony létrehozására
  3. Egyedi szerződés és a kapcsolódó megrendelés alapján nyújtott szolgáltatások egyszeri teljesítést igénylő jogviszony
  4. Kizárólag megrendelés alapján nyújtott szolgáltatások lsd. 2.7 pont

A 4.) pont szerinti forma kivételével valamennyi fent felsorolt szerződés alapján nyújtandó

szolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogviszony az adott szerződés felek általi aláírásával és a Megrendelő által megküldött, a Szolgáltató által pedig jóváhagyott, az adott szerződéshez

kapcsolódó megrendeléssel jön létre (a megrendelés folyamata praktikusan Megrendelő

ajánlatkérésével és a Szolgáltató erre adott ajánlatával indul). A 4.) pont szerinti jogviszony a Megrendelő által megküldött és a Szolgáltató által jóváhagyott megrendeléssel jön létre. A

Megrendelő a Szolgáltatóval kötött bármely szerződés vagy a megrendelőlap aláírásával elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Az ÁSZF kiterjed valamennyi a jelen ÁSZF 1.1 pontjában meghatározott Megrendelőre. Az ÁSZF-ben foglaltaktól a Megrendelő és a Szolgáltató közös megállapodással írásban eltérhetnek. Amennyiben a Megrendelő és a Szolgáltató jogviszonyára irányadó szerződés másképp nem rendelkezik, annyiban az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha arra a szerződés kifejezetten nem utal. Ha a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött szerződés és az ÁSZF között ellentmondás van, úgy a szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Amennyiben a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött szerződés és a hozzá kapcsolódó megrendelés között ellentmondás van, úgy a megrendelés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

Hatályos 2022. január 1. napjától visszavonásig illetve módosításig. Az ÁSZF későbbi

módosításaival bevezetett rendelkezések a módosított ÁSZF-nek a Szolgáltató honlapján való közzétételétől számított 15. napon lépnek hatályba. Az ÁSZF módosítására vonatkozó részletes szabályokat az ÁSZF 4. pontja tartalmazza.

1. SZERZŐDŐ FELEK

A Széman & Varga Könyvelő Iroda  (továbbiakban Szolgáltató) cégadatai:

Cég: Széman & Varga Kft.

Nyilvántartásban bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Ifjúság útja 16.

Telephely: 2310 Szigetszentmiklós, Ifjúság útja 16.

Képviseli: Széman Miklósné ügyvezető

Adószám: 25890279-2-13

Cégjegyzékszám 13-09-185869

Bankszámlaszám: 10918001-00000092-28770009

Telefonszám: +36 70 600 3643

E-mail cím: szemanesvarga@gmail.com

Tárhelyszolgáltató neve: Tárhely.Eu Kft.

Tárhelyszolgáltató telefonszáma: +36 1 789 2 789

Tárhelyszolgáltató email címe: support@tarhely.eu

Tárhelyszolgáltató posta címe: 1538 Budapest, Pf.: 510.

1.1 Megrendelő minden olyan természetes, jogi, vagy jogi személyiséggel, nem rendelkező

személy, szervezet, valamint minden olyan további személy, aki a Szolgáltató által nyújtott

valamely szolgáltatást igénybe kívánja venni és erre vonatkozóan a bevezetőben részletezett valamelyik formában jogviszony jön létre közte és a Szolgáltató között.

1.2. Értesítési címnek/e-mailnek tekintik felek Szolgáltató tekintetében – amennyiben az adott szerződés vagy megrendelés mást nem tartalmaz – a jelen ÁSZF-ben megjelölt értesítési címet/e-mail címet, Megrendelő tekintetében pedig az adott szerződésben, megrendelésen megjelölt értesítési/e-mail címet. Amennyiben az adott szerződés és a hozzá kapcsolódó megrendelés között a címek között eltérés van a megrendelésen szereplő cím az irányadó.

1.3. A Szolgáltató szolgáltatásai az alábbiak:

1.3.1. Adótanácsadás

1.3.2. Könyvelés

1.3.3. Bérszámfejtés

1.3.4. Könyvvizsgálat

1.3.5. Cégalapítás

1.3.6. Egyéb könyvelői szolgáltatások

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Széman & Varga Kft. az 1.3. pontban foglalt

szolgáltatásaira általánosan irányadók, azonban ezen szolgáltatások esetén a szerződő felek a szerződés tartalmát egyedi szerződésben illetve megrendelésben rögzítik.

1.4. Szolgáltató munkanapokon 7:30-16 óráig tart nyitva. Keretszerződéssel, ill. egyedi szerződéssel nem rendelkező Megrendelő külön kérésére az ettől eltérő időpontban, felár ellenében vállalja a könyvelői tevékenységet. Amennyiben a Megrendelő 72 órán belüli teljesítést kér, abban az esetben Szolgáltató, ha a megrendelést egyébként elvállalja, a munkadíj mellett 50%-os felárat számíthat fel. Amennyiben a Megrendelő 24 órán belüli teljesítést kér, abban az esetben Szolgáltató, ha a megrendelést egyébként elvállalja, a munkadíj mellett 100%-os felárat számíthat fel. A Szolgáltató a fent említett kiemelt díjazásról minden esetben előzetesen tájékoztatja a Megrendelőt. A Szolgáltató a nyitvatartási időben a Megrendelő rendelkezésére áll, ez azonban nem jelent sem kizárólagosságot, sem azonnali teljesítést.

2. SZERZŐDÉSKÖTÉS

A Szolgáltató részletes tájékoztatást ad a szerződés menetéről:

2.1. Megrendelő teljes körűen megismerteti a Szolgáltatót a feladattal, ezt követően ajánlatot kér tőle. Fontos a feladat hátterének, illetve a Megrendelő igényeinek, céljainak megismerése. A Megrendelőnek meg kell határoznia az elérni kívánt célt, hogy az általa kívánt munka milyen főbb tartalmi egyediségekkel, jellemzőkkel, paraméterekkel rendelkezzen. A kezdeti beszélgetésen a feladat és a célok meghatározásában a Szolgáltató segítséget nyújt a Megrendelőnek. Megrendelő felelős azért, hogy az általa adott anyag törvényes legyen, ne ütközzön se jogszabályba, sem jó erkölcsbe és semmiféle szerzői, iparjogvédelmi vagy külön nem nevesített jogot ne sértsen; ezeket a paramétereket Szolgáltató nem köteles vizsgálni.

2.2. A Szolgáltató árajánlata – eltérő közlés híján – a Megrendelővel való közléstől számított 30 napig hatályos, azaz eddig az időpontig tart a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, ez azonban nem azt jelenti, hogy az ajánlatban rögzített munkát köteles az ajánlati kötöttség ideje alatt megkezdeni, vagy elvégezni. Az ütemezést a Megrendelő és a Szolgáltató közösen határozzák meg.

2.3. Megrendelő az (adott esetben cégszerű) aláírásával ellátott megrendelést eljuttatja Szolgáltató részére elektronikus úton, vagy személyesen, a kapcsolattartó, vagy a Szolgáltató ÁSZF-ben megjelölt valamely értesítési címére. 

2.4. A szerződés megkötésének alapfeltétele, hogy a Megrendelő azonosítsa személyét, lakcímét illetve székhelyét, nyilvántartási számát, adószámát, és igazolja törvényes képviselőjét, ezek hitelességét azonban a Szolgáltató nem köteles ellenőrizni. A Megrendelő által, a szerződésben rögzített adatok valódisága a Megrendelő felelőssége.

2.5. A Szolgáltató és a Megrendelő között az adott szerződés érvényesen létrejön, ha

2.5.1. a Megrendelő a készítendő munka főbb formai és tartalmi elemeit meghatározta és

2.5.2. a Megrendelő és a Szolgáltató megállapodtak a szolgáltatás árában és annak teljesítési határidejében és

2.5.3. a Megrendelő személyes vagy cégadataival a megrendelést (szerződést) kitöltötte vagy a részére küldött ajánlatot írásban elfogadja, visszaigazolja

2.6. A megrendelés alapján Szolgáltató az adott munkára vonatkozó – tartalmi, formai igényeket, ütemezést is tartalmazó – ütemezést készít, mely kölcsönös aláírását követően a felek közötti szerződés részévé válik, az ütemezés kölcsönös elfogadása után kezdődhet a tényleges munka. Szolgáltató nem köteles meggyőződni arról, hogy a megrendelést, az ütemezést, illetve a szerződést a Megrendelő részéről az arra jogosult személy írta alá.

2.7. Amennyiben a Szolgáltató és Megrendelő között az adott projektre az ÁSZF bevezetőjében meghatározott szerződések közül egyik sem jön létre, a felek közötti jogviszonyra az adott megrendelés és a mindenkori ÁSZF-ben foglaltak az irányadók.

Személyes adatok kezelése

2.8. A Szolgáltató a GDPR (General Data Protection Regulation) – az Európai Unió új adatvédelmi rendeletében meghatározottak szerint óvja és kezeli a Megrendelő adatait.

2.9. Megrendelő a megrendelőlap aláírásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a megrendelés teljesítése során birtokába jutott és a Megrendelőt illető személyes adatokat a jelen szerződés teljesítése illetve a Megrendelő és / vagy a Szolgáltató jogainak érvényesítése illetve kötelezettségeinek teljesítése érdekében megismerje, másolja és kezelje, feldolgozza. A Megrendelő által adott instrukciók teljesítéséhez szükséges adatfeldolgozási tevékenység során Megrendelő szavatolja, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkezik mindazon felhatalmazásokkal harmadik személyek részéről, amelyek jogszerűvé teszik a Szolgáltató adatfeldolgozási (adatkezelési) tevékenységét.

2.10 Megrendelő a megrendelőlap aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy a szerződésre illetve rá vonatkozó adatokat a Szolgáltató az őt megillető követelések érvényesítése érdekében harmadik személynek átadja.

2.11 Szolgáltató és Megrendelő is tudomásul veszik, hogy a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályozás értelmében a szerződés illetve annak bizonyos részei mindenki, illetve bizonyos személyek számára előzetes értesítés esetén a szükséges mértékben hozzáférhetőek lehetnek.

3. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

3.1. A Szolgáltató díjmentesen technikai segítséget nyújt a megrendelt szolgáltatással

kapcsolatban felmerülő kérdésekre telefonon vagy elektronikus úton egyaránt a teljesítéstől

számított 3 hónapon belül.

3.2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató teljesítése során őt is fokozott

együttműködési, tájékoztatási kötelezettség terheli. Ennek keretében Megrendelő köteles

döntőképes, a teljesítéshez kellő szakértelemmel bíró kapcsolattartót, munkatársat bevonni, a Szolgáltató által feltett kérdéseket haladéktalanul megválaszolni, a Szolgáltató teljesítéséhez szükséges egyéb adatokat, tényeket haladéktalanul megadni és döntéshelyzet esetén haladéktalanul és egyértelműen dönteni.

A Megrendelő kötelezettségei tehát:

  1. Dedikált kapcsolattartó megnevezése
  2. Anyagleadás az előre egyeztetett formában
  3. A szükséges döntések meghozatala
  4. Jóváhagyás vagy további pontos delegálás
  5. Minden olyan információ átadása, ami szükséges a továbbhaladás, folyamatlezárás érdekében

Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató felhívását követő 5 napon túl sem tesz eleget ezen kötelezettségek bármelyikének, akkor az árajánlatban szereplő teljes összeget, azaz a teljes szerződéses illetve vállalkozási díjat köteles megtéríteni a Szolgáltató irányába. Megrendelő elfogadja, hogy az őt terhelő kötelezettségek nem vagy késedelmes teljesítése – a Szolgáltató egyéb jogainak fenntartása mellett – a kapcsolódó szerződéses határidőknek módosulását eredményezi.

Szerződés biztosíték

3.3. A szerződés teljesítésének biztosítékaként a Szolgáltató előleg fizetését kötheti ki. A

szerződésszerű teljesítés esetén az előleg összege a szerződéses illetve vállalkozási díjba

beleszámít. Az előleg összege – ettől eltérő rendelkezés hiányában – a szerződéses díj 50%-a. Ha a Szolgáltató a teljesítést megtagadja, a jelen ÁSZF 5.4. pontjában nem rögzített okokból mondja fel a megrendelés teljesítését, akkor a Megrendelő részére az előleg visszajár, egyéb esetekben pedig a Szolgáltatónak járó átalány kártérítésnek minősül, amennyiben a Szolgáltató már a tervek készítését elkezdte. Amennyiben a Szolgáltató a tervek készítését még nem kezdte el, a szerződéses illetve a vállalkozási díj 10%-ának megfelelő átalány kártérítésre jogosult a megrendelés meghiúsulása esetén. Az előlegre vonatkozó kikötéseket Szolgáltató árajánlatában (megrendelésben) előzetesen jelzi.

Az előlegszámla kiállítására a Szolgáltató a megrendelés hatályba lépésének napján válik

jogosulttá és ezen a napon kezdődik az előlegszámla fizetési határideje is. Amíg Megrendelő az előlegszámlát nem teljesíti hiánytalanul, addig a Szolgáltató nem kezdi meg a szerződés teljesítését. A megrendelésen feltüntetett teljesítési határidő automatikusan annyival meghosszabbodik, amennyivel az előlegszámla lejárata után egyenlíti ki Megrendelő az előlegszámlát.

Szerzői jogi szabályok

3.4. A Szolgáltató – amennyiben erről a Megrendelő külön nem rendelkezik – az általa elkészített munkákon a szerzői minőséget és nevét feltüntetheti, azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja. A Megrendelőnek e szándékát a szerződés megkötésekor írásban és kifejezetten a Szolgáltató tudomására kell hoznia.

Tulajdonjog átszállás és a felhasználási jog szabályozása

3.5. Szolgáltató által készített munkák, illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott tervek szerzői jogi védelem alá tartoznak, ezek szerzői jogosultja kizárólag a Szolgáltató. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a Megrendelőt, a teljes ellenérték megfizetésétől kezdődően illetik meg. Megrendelőnek pusztán a teljesítés során létrehozott művekhez történő hozzáférés jogán még önmagában semmilyen felhasználási joga nem keletkezik. A felhasználási jog nem kizárólagos, harmadik személyre át nem ruházható, át nem adható. A felhasználási jog, egyéb rendelkezés hiányában Magyarország területére vonatkozik és határozatlan időre szól. A munkákhoz kapcsolódó számítógépes állománynak, vázlatoknak, terveknek az átadása és díjazása – mivel az a Szolgáltató tulajdona és nem képezi az egyes megrendelésék tárgyát – minden esetben

külön megállapodás tárgyát képezi. A Szolgáltató a szerződés teljesítése során átadott anyagok feletti tulajdonjogát az ellenérték teljes megfizetéséig fenntartja. Az egyes megrendelésekben szabályozott felhasználási vagy egyéb jogosultságokat a Megrendelő a szerződéses illetve vállalkozási díj teljes megfizetésével szerzi meg. Tekintettel a felhasználási jog jelen pontban meghatározott tartalmára, Megrendelő tudomásul veszi, hogy szerzői jogsértést követ el, amennyiben a szerződésből őt terhelő összes fizetési kötelezettség teljesítését megelőzően kezdi meg a Szolgáltató által a teljesítés során

létrehozott művek felhasználását.

Fizetés módja, a teljesítés átvétele, ellenőrzése

3.6. A munkák elkészítését és a mintapéldány (tesztverzió) átadását követően a Megrendelő ezeket köteles ellenőrizni és 3 munkanapon belül jóváhagyásáról nyilatkozni. Ennek során a 3.9 pont rendelkezései megfelelően irányadók. Ezzel az átadással történik meg a teljesítés minőségi ellenőrzésének az a része, amely a külső megjelenésre vonatkozik, vagy amely egyébként a mintapéldányból (tesztverzióból) megállapítható. Ha a megadott határidőben Megrendelő nem nyilatkozik, hallgatását jóváhagyó nyilatkozatának kell tekinteni. A Szolgáltató és a Megrendelő közötti bármilyen vita esetén ezt a jóváhagyott mintapéldányt (tesztverziót) kell a szerződés tárgyaként elfogadni. A Megrendelő jóváhagyása esetén a Szolgáltató az elkészített munkát a hozzá tartozó instrukciókkal átadja illetve kiszállítja. Az

átadást követően Megrendelő minőségi kifogást csak a teljesítéstől számított 5 naptári napos jogvesztő határidőn belül támaszthat. Amennyiben a megadott határidőn belül kifogás nemérkezik, a teljesítést szerződésszerűen megtörténtnek kell tekinteni.

3.7. Jóváhagyás esetén Szolgáltató a Megrendelőnek számlát állít ki, melyet Megrendelő

készpénzben vagy átutalással egyenlíthet ki. Az átutalásos fizetés – egyéb megállapodás híján – 8 napos fizetési határidővel történik.

3.8. A Szolgáltató által gyártott termékek a számla kiegyenlítéséig a Szolgáltató tulajdonát

képezik, a Megrendelő ezekre jogot nem formálhat függetlenül attól, hogy az átadás előtte már megtörtént. A szellemi termékekre a 3.4 és 3.5. pont rendelkezései irányadók.

3.9. A legyártott vagy elkészített munka mennyiségi ellenőrzését Megrendelő az átadáskor végzi el és esetleges mennyiségi kifogásait köteles azonnal, az átadással egyidejűleg jelezni Szolgáltató felé. Amennyiben az átadott munka volumene vagy milyensége nem teszi lehetővé az azonnali átadás-átvételt, úgy azt Megrendelő köteles haladéktalanul elvégezni, a késedelemmel kapcsolatos károkért kizárólag Megrendelő a felelős.

3.10. Az elkészített terveket és az elfogadott, megvalósult munkát Szolgáltató 2 évig archiválja, az archiválási kötelezettségét követően azonban szabadon, külön figyelmeztetés nélkül törölheti.

3.11. A szerződéses illetve vállalkozási díj magában foglalja a megrendelés szerinti termék

vételárát, a munkához kapcsolódó és a megrendelés szerinti felhasználási jogok ellenértékét és a megrendelés teljesítése során nyújtott egyéb szolgáltatások díját és költségét.

3.12. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató egymástól függetlenül:

a) a mindenkori törvényes alapkamat háromszorosának megfelelő nagyságú késedelmi kamatot számíthat fel,

b) az irányadó fizetési határidőt több mint 8 nappal meghaladó fizetési késedelem esetén a

teljesítésig felfüggesztheti a megrendelés vagy a Megrendelő egyéb megrendeléseinek

teljesítését,

c) az irányadó fizetési határidőt több mint 15 nappal meghaladó fizetési késedelem esetén

azonnali hatállyal felmondhatja a megrendelést és elállhat a már leadott megrendelések

teljesítésétől,

3.13. Megrendelő fizetési késedelme a kapcsolódó teljesítési határidők meghosszabbodását

eredményezi.

3.14 A megadott fizetési határidőre történő nem teljesítés esetén, az ebből adódó akár és a

követeléskezelés minden költsége az Megrendelőt terheli.

4. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

4.1. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, a bevezető 2. bekezdésében megjelölt 15 napos határidő betartásával. Szolgáltató a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-jét a honlapján teszi közzé.

4.2. Ha a felek között korábban létrejött, az ÁSZF bevezetőjében említett szerződést módosítani kívánják, vagy a Megrendelő újabb szolgáltatás megrendelésére irányuló ajánlatot tesz, akkor a Megrendelő kitölt egy újabb megrendelőlapot és a Szolgáltató részére elküldi vagy átadja. A szerződés módosításának érvényes létrejöttéről – elfogadás esetén – a Szolgáltató visszaigazolást küld. A szerződés módosítása kizárólag írásban érvényes.

4.3. A Szolgáltató a Megrendelő kérésére a korábban köztük létrejött szerződés módosításra

vonatkozó javaslatot akkor vizsgálja meg érdemben, illetve akkor fogad el tőle újabb

megrendelést, ha Megrendelőnek 15 napon túli kiegyenlítetlen tartozása nem áll fenn a

Szolgáltatóval szemben.

5. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

5.1. A felek között létrejött az ÁSZF bevezető rendelkezései szerint valamely szerződés a

szerződésszerű teljesítéssel megszűnik.

5.2. A felek között létrejött szerződés teljesítés nélkül is megszűnhet:

5.2.1. a felek közös megegyezésével,

5.2.2. a Megrendelő elállásával vagy felmondásával,

5.2.3. a Szolgáltató elállásával vagy felmondásával.

5.3. Ha a Megrendelő az általános elállási jogát gyakorolni kívánja, köteles a Szolgáltatónak az elvégzett munkáját / felmerült kárát kifizetni / megtéríteni az alábbiak szerint:

5.3.1. Ha Megrendelő a megrendelést követően, a munkakezdés szakaszában gyakorolja elállási jogát (a Szolgáltató még a tervek elkészítését nem kezdte meg, de előkészületeket tett a szerződés érdekében), akkor kárátalány jogcímén a teljes szerződéses illetve vállalkozási díj 10%-át kell kifizetnie Szolgáltató részére.

5.3.2. Ha a Megrendelő ezt követően, a munka készítési szakaszában (ha már belekezdett a

tervekbe) gyakorolja elállási jogát, akkor kárátalány jogcímén a teljes szerződéses illetve vállalkozási díj 50%-át kell kifizetnie Szolgáltató részére.

5.3.3. Amennyiben a korrektúrafordulók utáni munka a megfelelő funkciókat tartalmazza, de a Megrendelő szubjektív látásmódja szerint az nem kielégítő, tekintettel arra, hogy

Szolgáltató a munka túlnyomó részét már elvégezte, Megrendelő a teljes szerződéses illetve

vállalkozási díj 90%-át köteles megfizetni Szolgáltató részére. 

5.3.4. Ha a Megrendelő a munka/termék elkészítését követően nem veszi át a munkát, akkor a munka/termék szerződéses illetve vállalkozási díj 100%-át kell megfizetnie Szolgáltató részére, tekintettel Szolgáltató szerződésszerű teljesítésére.

5.4. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani (illetve attól elállni), ha a Megrendelő az alábbi tiltott magatartások bármelyikét tanúsítja:

5.4.1. Ha az elkészítendő munka – törvénybe ütköző módon pornográf, iparjogvédelmi illetve a szerzői jogokat vagy mások jó hírnevét, becsületét sértő, avagy a jó ízléssel össze nem egyeztethető anyagokat kíván elhelyezni, megjeleníteni.

5.4.2. Ha a Megrendelő több mint 15 napos fizetési késedelembe esett, és felhívásra sem rendezi tartozását.

5.4.3. Ha a Megrendelő ellen csődeljárás, felszámolási eljárás indul vagy végelszámolását

határozza el.

5.4.4. Ha a Megrendelő egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

5.4.5. Ha a Megrendelő a Szolgáltató többszöri kérése ellenére nem hoz döntést, nem adja meg a szükséges anyagot, információt vagy egyéb módon gátolja meg a Szolgáltató teljesítését. A Szolgáltató azonnali hatályú felmondása esetén a Megrendelő a szerződéses illetve a vállalkozási díj 100%-át köteles megfizetni Szolgáltató részére. Rendkívüli felmondás esetén a megrendeléseket a Szolgáltató nem köteles teljesíteni. Az ilyen megrendelések teljesítésétől a Szolgáltató írásban jogkövetkezmények nélkül elállhat.

5.5. A felek között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése, vagy felmondása nem mentesíti a feleket a fennálló kötelezettségeik, vagy díjtartozásaik teljesítése alól.

5.6. A postai úton eljuttatott írásbeli közléseket a vonatkozó szerződésben vagy megrendelésben – eltérés esetén a megrendelés az irányadó – feltüntetett címre kell megküldeni ajánlott vagy tértivevényes küldeményként. A postai küldeményt a feladásától számított 3. munkanapon kézbesítettnek (közöltnek) kell tekinteni, függetlenül attól, hogy a posta esetlegesen nem kereste, elköltözött vagy bármilyen más jelzéssel küldi vissza küldeményt, a korábbi közlés azonban bizonyítható.

5.7 Megrendelő az adataiban bekövetkezett minden változást és a szerződés teljesítése

szempontjából lényeges egyéb változásokat köteles 15 napon belül írásban közölni Szolgáltatóval.

6. VEGYES RENDELKEZÉSEK

6.1. Szerződő Felek a szerződés teljesítése során hatékonyan, szorosan együttműködnek és egymás érdekeit messzemenően figyelembe veszik.

6.2. Szerződő Feleket a szerződés teljesítése során kölcsönös értesítési és tájékoztatási

kötelezettség terheli. Ezen kötelezettség teljesítésekor lehetőleg az írásos formát részesítik

előnyben.

6.3. Szerződő Felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott és a másik Szerződő Felet érintő minden titoknak minősülő információt, adatot vagy egyéb ismeretet kötelesek megőrizni és gondoskodni arról, hogy a titokhoz illetéktelen harmadik személy ne férhessen hozzá. A titoktartási kötelezettség Szerződő Feleket a szerződés megszűnése után is terheli.

6.4. Szerződő Felek a szerződés teljesítés során birtokukba jutott és a másik Szerződő Felet illető szerzői jogi, iparjogvédelmi vagy a Ptk. jogszabályi védelmét élvező alkotáshoz fűződő jogokat maximálisan tiszteletben tartják. Ez vonatkozik azokra az esetekre is, ha a termékeken a jelen szerződés szerint nem tüntetik fel a Szolgáltatót.

6.5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő törvényes képviselője, a

Megrendelő szerződésből fakadó bármely fizetési kötelezettségéért készfizető kezességet vállal. A készfizető kezességvállalás az ÁSZF bevezető részében felsorolt szerződések illetve megrendelés Megrendelő illetve képviselő általi aláírással jön írásban létre.

6.6. Jelen ÁSZF-ben külön nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok,

különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az alábbi

jogszabályok irányadók.

6.7. A jelen ÁSZF magyar nyelven érvényes. A felek között létrejött jogi vitákra a magyar jog

előírásai az irányadóak. Jogvita esetén a helyi bíróság illetékességébe tartozó ügyekben a

Megrendelő és a Szolgáltató a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét köti ki.